Karjera

Nuolat ieškome iniciatyvių, atsakingų, kūrybingų, duomenyse nardančių ir jų vertę suprantančių specialistų. Prisijunk prie mūsų komandos ir pamatysi, kad darbas valstybiniame sektoriuje gali būti įdomus ir prasmingas. Siūlome viešajame sektoriuje konkurencingą darbo užmokestį, dinamišką darbą, kūrybiškas užduotis ir tobulėjimo galimybes.

CV siųskite personalas@stat.gov.lt

Paskirtis: Valstybės duomenų, reikalingų sprendimams priimti, įgalinimas Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje (VDV IS) – duomenų srautų tvarkymas, duomenų analizė, švieslenčių, ataskaitų, rodiklių rengimas, duomenų parengimas atverti ir teikti visuomenei.

Pagrindinės funkcijos:

 • analizuoja naujus metodologinius ir technologinius duomenų apdorojimo ir įsisavinimo sprendimus ir jų naudojimo galimybes bei teikia siūlymus dėl jų taikymo;

 • rašo ir prižiūri programos kodą, skirtą duomenų apdorojimui, nustatytą instrukcijose ir techninių sąlygų aprašuose, peržiūri, tvarko ar tobulina esamas programas, siekdamas didinti veiklos veiksmingumą ar pritaikyti jas naujiems reikalavimams;

 • sudaro ir tvarko automatines duomenų apdorojimo darbų sekas, rengia programos kūrimo dokumentus;
 • analizuoja gautų duomenų kokybę taikydamas matematinius ar statistinius metodus, informuoja apie aptiktus neatitikimus;
 • rengia duomenų analizes, teikia įžvalgas, ataskaitas, reikalingas priimant sprendimus.

Reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas / aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu; laipsniu
 2. ne mažesnė nei vienų metų darbo su bent vienu programiniu paketu (Python, R, SQL, Scala, Java ar pan.) patirtis;
 3. anglų kalba pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;
 • 1700–3400 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;
 • savirealizacijos galimybę kūrybiškame darbe;
 • gerą vaibą.

Paskirtis: Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS), priklausančios pirmajai valstybės informacinių sistemų kategorijai, administravimas, apimant jungčių su kitomis sistemomis diegimą ir priežiūrą, naudotojų administravimą, saugos užtikrinimą ir kt.

Pagrindinės funkcijos:

 • diegia, dokumentuoja ir prižiūri Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos (VDV IS) programines priemones konsoliduotiniems duomenims rinkti ir (ar) jais keistis tarp VDV IS naudotojų pagal nustatytas naudojimo teises;
 • diegia, dokumentuoja ir prižiūri VDV IS programines priemones duomenims tarp VDV IS posistemių ir išorinių sistemų keistis;
 • stebi, registruoja ir analizuoja programinių priemonių veikimo sutrikimus, imasi veiksmų šiems sutrikimams pašalinti;
 • organizuoja perduodamų duomenų apsaugą, kol jie pasieks VDV IS;
 • užtikrina VDV IS duomenų gavimą ir atnaujinimą laiku, prireikus bendrauja su duomenų teikėjais;
 • administruoja prieigos teises prie VDV IS;
 • konsultuoja VDV IS naudotojus pagal savo kompetenciją;
 • teikia išvadas ir pasiūlymus dėl duomenų paėmimo, atidavimo ar apsikeitimo procesų tobulinimo, naujos programinės įrangos rengimo ir (ar) įsigijimo;
 • dalyvauja naujų technologinių sprendimų diegimo procese ir atlieka priežiūros, konsultavimo ir koordinavimo funkcijas.

Reikalavimai:

 1. aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas / aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 2. ne mažesnis kaip vienų metų darbo stažas informacinių sistemų administravimo srityje;
 3. UNIX, Linux ir Windows operacinių sistemų bei ORACLE ir Microsoft SQL duomenų bazių valdymo sistemų administravimo patirtis;
 4. TCP/IP tinklų veikimo principų, duomenų perdavimo tinklų organizavimo technologijų išmanymas;
 5. anglų kalba pažengusio vartotojo B1 lygiu.

Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;
 • 1700–3400 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;
 • galimybę augti ir tobulėti iššūkių ir naujovių kupiname darbe;
 • gerą vaibą.

Paskirtis: dalyvauti įgyvendinant duomenų apsaugos priemones, rengti duomenų ar susijusių paslaugų gavimo / teikimo sutarčių projektus, bendradarbiauti derinant sutartis su duomenų teikėjais ir duomenų / paslaugų gavėjais, dalyvauti rengiant su duomenų valdymu susijusius teisės aktus, konsultuoti vidaus ir išorės naudotojus duomenų naudojimo klausimais, analizuoti naujų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų valdymą, poreikį.

Pagrindinės funkcijos:

 • bendradarbiaudamas su Duomenų apsaugos pareigūnu (DAP), įgyvendina Duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatas Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas);
 • konsultuoja departamento darbuotojus duomenų apsaugos teisės klausimais ir skatina jų informuotumo didinimą, padeda organizuojant darbuotojų mokymus duomenų apsaugos temomis;
 • bendradarbiaudamas su DAP, stebi kaip departamente laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teikia savo pastabas ir pasiūlymus dėl duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų užtikrinimo; 
 • prisideda prie departamente atliekamų poveikio duomenų̨ apsaugai vertinimų;
 • dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje nagrinėjant visus su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus;
 • dalyvauja rengiant arba pats rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus, teisės aktų projektus;
 • dalyvauja derinant departamento sutarčių su duomenų tvarkytojais, duomenų gavėjais ir kitais asmenimis projektus;
 • tvarko asmens duomenų tvarkymo departamente veiklos įrašus;
 • prisideda prie duomenų apsaugos kultūros vystymo departamente. 

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą (teisės magistro laipsnis būtų privalumas); 
 2. turėti ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį dirbant su asmens duomenų apsauga;
 3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu; 
 4. išmanyti duomenų apsaugos reglamentą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;
 • nuo 1600 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;
 • įgyti patirties asmens duomenų apsaugos srityje;
 • gerą vaibą.

Paskirtis: dirbti su mikro duomenimis, vertinti atskleidžiamumo rizikas, taikant matematinius metodus užtikrinti duomenų konfidencialumą.

Pagrindinės funkcijos:

 • analizuoja administracinių duomenų šaltinių, registrų, kitų informacinių sistemų duomenis Valstybės duomenų valdysenos informacinėje sistemoje, teikia siūlymus dėl jų naudojimo statistikai rengti ir atlieka duomenų tinkamumo patvirtinimą;
 • analizuoja administracinių ir statistinių tyrimų duomenų atvėrimo galimybes, konfidencialumo užtikrinimo rizikas, parenka ir taiko arba dalyvauja statistinių tyrimų vadovams parenkant ir taikant statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodus šių duomenų konfidencialumui užtikrinti;
 • analizuoja kitų šalių gerąją patirtį, programinės įrangos, skirtos statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodams taikyti, galimybes, nuolat ieško naujų statistinio atskleidžiamumo metodų;
 • analizuoja Duomenų apsaugos reglamentus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, apsaugą, konfidencialumo užtikrinimą ir užtikrina statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodų suderinamumą su galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais;
 • rengia ir teikia pagal kompetenciją pasiūlymus su administracinių duomenų paslaugų teikimu kitoms institucijoms, vartotojams susijusiais klausimais.

Reikalavimai:

 1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą statistikos, matematikos ar informatikos krypčių išsilavinimą;
 2. darbo patirtis su bent vienu programiniu paketu (R, SAS, Python ar pan.) statistikos srityje būtų privalumas;
 3. darbo patirtis susijusi su duomenų konfidencialumo kontrole, duomenų atskleidžiamumo metodų taikymu ir (ar) rizikos vertinimu būtų privalumas.

Siūlome:

 • galimybę pusę darbo laiko dirbti per nuotolį;
 • 1480–2700 EUR (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestį, priklausomai nuo išsilavinimo, darbo patirties, žinių ir kompetencijų;
 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • gerą vaibą.

Turite klausimų, susisiekite: