VDV IS kaupiami duomenys

Iki 2021 m. pabaigos į VDV IS planuojama integruoti žemiau aprašytos apimties duomenis.

Tai leis ne tik perkelti į VDV IS visos oficialiosios statistikos gamybą ir parengimą sklaidai, bet ir „įdarbinti“ šiuos duomenis kitiems tikslams – strateginių valstybės valdymo sprendimų priėmimo, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų, statistikos, stichinių, epideminių ir kitų kritinių situacijų valdymo, institucijų viešųjų funkcijų vykdymo, atvėrimo.

ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRAS 

Duomenų apimtis: asmens, atliekančio paskirtąją kardomąją priemonę, asmens kodas ir suėmimą vykdančios įstaigos, teritorinės policijos įstaigos ar pataisos įstaigos, kurioje asmuo atlieka paskirtą kardomąją priemonę – suėmimą arba paskirtą arešto, terminuoto laisvės atėmimo ar laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę, kodas (juridinio asmens kodas); smurto artimoje aplinkoje statistikai rengti: duomenys apie asmenis, įtariamus (kaltinamus) padarius nusikaltimus artimoje aplinkoje (asmens kodas, išsilavinimas, užimtumas, smurto rūšis, apsvaigimo būklė, paskirtos kardomosios priemonės).

NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ ŽINYBINIO REGISTRAS 

Duomenų apimtis: užregistruoti nusikaltimai, susiję su smurtu artimoje aplinkoje; užregistruota asmenų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje (asmens kodas, išsilavinimas, užimtumas, baudžiamajame kodekse numatyta nusikalstama veika (nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai), nuo kurios asmuo nukentėjo).

VIDAUS REIKALŲ PAREIGŪNŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: asmens kodas, įgytas išsilavinimas, įgytas mokslo laipsnis, pareigybės pavadinimas.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų struktūros; valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, pareigos, asmens kodas, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas (atleidimą iš jų), tarnybos Lietuvos valstybei stažą, darbo užmokestį (pareiginė alga, priedai, priemokos, apmokėjimas už darbą, laikotarpis), išsilavinimą (baigimo metai, studijų lygis, kvalifikacinis laipsnis); valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės narių ir valstybės pareigūnų, kurie einamųjų metų sausio 1 d. ėjo pareigas asmens kodas, įstaigos kodas, pareigybės kodas.

LIETUVOS MIGRACIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS (MIGRIS)

Duomenų apimtis: Lietuvos migracijos informacinės sistemos (MIGRIS) duomenys apie leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotus darbo pagrindu (sprendimų išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje / atsisakyti išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius pagal įmones (kvietėjus) ir užsieniečių pilietybę); vaikų, kuriems suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, skaičius (pagal lytį, amžių, pilietybę, atvykusių kartu su tėvais ar kitais teisėtais atstovais, tėvų ar kitų teisėtų atstovų nelydimų); vaikų, kuriems išduotas ar pakeistas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (iš jų ketinančių mokytis) skaičius (pagal lytį, amžių, pilietybę); vaikų, kuriems išduotas ar pakeistas Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas Europos Sąjungoje skaičius (pagal lytį, amžių, pilietybę); duomenys apie asmenis, kuriems Lietuvos Respublikos pilietybė buvo suteikta natūralizacijos ir supaprastinta tvarka arba grąžinta (asmens kodas, vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo tvarka, prarasta pilietybė), taip pat asmenis, netekusius Lietuvos Respublikos pilietybės (asmens kodas, vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, Lietuvos Respublikos pilietybės netekusių asmenų turėta kita pilietybė).

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS INFORMACINĖS SISTEMA

Duomenų apimtis: įkalintieji asmenys laisvės atėmimo įstaigose; nuteistieji, atliekantys bausmę laisvės atėmimo įstaigose (pagal amžių, nusikalstamas veikas, bausmės trukmę); suimtieji ir nuteistieji nepilnamečiai (pagal išsilavinimą); nuteistų nepilnamečių bausmės trukmė laisvės atėmimo vietų įstaigose (pagal nusikalstamas veikas ir bausmės terminą); įkalinti nepilnamečiai pagal laisvės atėmimo vietų įstaigas; laisvės atėmimo vietų įstaigose įkalintų asmenų gyvenimo sąlygos, nuteistieji, paleisti iš laisvės atėmimo vietų įstaigų; nuteistųjų užimtumas laisvės atėmimo vietų įstaigose; kultūros ir auklėjamieji renginiai laisvės atėmimo vietų įstaigose; laisvės atėmimo įstaigose įkalintų asmenų išlaikymo išlaidos; laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojų skaičius; asmenys, esantys Lietuvos probacijos tarnybos priežiūroje. Įkalintieji laisvės atėmimo vietų įstaigose turintys psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį ar narkotines ar  psichotropines medžiagas ir ŽIV infekuoti. Duomenys apie laisvės atėmimo įstaigų ir nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbuotojus (pagal lytį, amžių, darbuotojų kategoriją).

KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: duomenys apie kilnojamąsias / nekilnojamąsias kultūros vertybes, kultūros paveldo paminklus, valstybės saugomas kultūros vertybes.

FILMŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: duomenys apie Lietuvos filmų gamintojų pagamintus filmus: filmo pavadinimas, pagaminimo metai, filmo trukmė, filmo rūšis, žanras, filmo rodytojo ir (ar) platintojo fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens ar kitos organizacijos, ar jų padalinio pavadinimas ir kodas.

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖ SISTEMA (LMTPAIS) 

Duomenų apimtis: kvietimo numeris, sutarties numeris, projekto vadovas (fizinio asmens vardas, pavardė), projekto pavadinimas, institucija (juridinio asmens pavadinimas), partnerio institucija (juridinio asmens pavadinimas), partnerio valstybė, mokslo sritis (menai), mokslo kryptis, projekto vykdymo laikotarpis, panaudotos lėšos projekto vykdymui pamečiui, projekto galutinių rezultatų santrauka.

VALSTYBĖS BIUDŽETO, APSKAITOS IR MOKĖJIMŲ SISTEMA (VBAMS)

Duomenų apimtis:

 • Valstybės garantuojamų paskolų žiniaraščio duomenys apie valdžios sektoriaus garantuojamas paskolas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės vardu gaunamų paskolų iš užsienio kreditorių pagal paskolų sutartis žiniaraščio duomenys apie valdžios sektoriaus iš užsienio gautas paskolas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės vardu gaunamų paskolų iš vidaus kreditorių pagal paskolų sutartis žiniaraščio duomenys apie valdžios sektoriaus iš vidaus kreditorių gautas paskolas;
 • valstybės socialinės apsaugos fondų sektoriui priskiriamų subjektų skolinantis prisiimtų įsipareigojimų iš vidaus kreditorių žiniaraščio duomenys apie socialinės apsaugos fondų sektoriui priskiriamų subjektų skolinius įsipareigojimus;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų užsienio rinkoje, emisijų žiniaraščio duomenys apie valdžios sektoriaus užsienio rinkose išleistus vertybinius popierius;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų vidaus rinkoje, emisijų žiniaraščio duomenys apie valdžios sektoriaus vidaus rinkoje išleistus vertybinius popierius;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės vardu gaunamų lėšų iš užsienio kreditorių pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus žiniaraščio duomenys apie valdžios sektoriaus kitus finansinius įsipareigojimus;
 • Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų ataskaitos duomenys (išlaidos pagal valstybės funkcijas, išlaidos pagal ekonominę jų klasifikaciją);
 • Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos duomenys (išlaidos pagal valstybės funkcijas, išlaidos pagal ekonominę jų klasifikaciją)

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR ATASKAITŲ KONSOLIDAVIMO INFORMACINĖ SISTEMA (VSAKIS)

Duomenų apimtis: viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų duomenys, iš 2011 m. lapkričio 8 d. Tarybos direktyvos  2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms duomenų pateikimo modulio imamos viešųjų įstaigų ketvirtinės finansinės ataskaitos.

EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS KOMPIUTERINĖS INFORMACINĖS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SISTEMOS 2014–2020 METŲ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ POSISTEMIS

Duomenų apimtis: duomenys apie Europos Sąjungos struktūrinių fondų 2014-2020 metų programų projektus pagal juridinius asmenis be asmens duomenų.

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS

Duomenų apimtis: duomenys apie elektroninių ryšių veiklą, pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikėjų veiklą.

SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖS SISTEMA

Duomenų apimtis:

 • paslauga, asmens kodas, socialinės paslaugos rūšis, paskyrimo data, socialinės paslaugos suteikimo dažnumas;
 • piniginės socialinės paramos gavėjo asmens kodas, išmokėtos išmokos rūšis, apskaičiuota suma, išmokėta suma, teritorija, piniginės socialinės paramos duomenys (piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams, socialinės paramos mokiniams gavėjų skaičius ir išlaidos, tikslinės kompensacijos gavėjų skaičius ir išlaidos, išlaidos piniginei socialinei paramai plano vykdymo duomenys: išmokos vaikams (vienkartinė išmoka vaikui, išmoka vaikui, išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, vienkartinė išmoka nėščiai moteriai, išmoka įvaikinus vaiką, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas), šalpos išmokos ir tikslinės kompensacijos (šalpos išmokos iki 2018-12-31, tikslinės kompensacijos), transporto kompensacijos asmenims, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją iki 2018-12-31 (gaunantys 0,25 BSI dydžio transporto išlaidų kompensaciją, gaunantys 32 BSI dydžio specialių lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensaciją), vienkartinės kompensacijos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams ir žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms, vienkartinės kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, vienkartinės kompensacijos asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius iki 2011-12-31 ir kitas vienkartines kompensacijas asmenims;
 • socialinės paramos, finansinės paskatos gavėjo ir jo šeimos narių šeimos klasifikavimo duomenys (šeimos tipas; neįgalaus asmens šeimos tipas; amžiaus grupė; auginamų vaikų amžiaus grupės; socialinę riziką patiriančios šeimos žyma; sutuoktinio arba neįregistravusio santuokos ir bendrą ūkį vedančio asmens kodas, sutuoktinio arba neįregistravusio santuokos ir bendrą ūkį vedančio, ar vaiko (-ų) motinos arba tėvo mirties data; deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas socialinės paramos, finansinės paskatos gavėjo ir jo šeimos narių), duomenys apie socialinį-ekonominį statusą: mokinys (-ė) / studentas (-ė), dirbantis (-i), bedarbis (-ė), registruotas (-a) Užimtumo tarnyboje, namų šeimininkas (-ė), pensininkas (-ė), vaiko priežiūros atostogose, neįgalus asmuo, nežino / neatsakė;
 • smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens anketos duomenys (smurtą artimoje aplinkoje patyrusio asmens amžius, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, lytis, socialinis-ekonominis statusas (neįgalus asmuo), šeiminė padėtis (susituokęs (-usi), sugyventinis (-ė), išsituokęs (-usi), susituokęs (-usi), bet gyvena atskirai, našlys (-ė), nenurodė), vaikai (turi vaikų iki 18 metų (skaičius); patirto smurto forma (psichologinis, fizinis, seksualinis, ekonominis, socialinė izoliacija, turto sunaikinimas), problemos (būsto, psichologinės, finansinės, medicininės, teisinės); smurtautojas (amžius, sutuoktinis (-ė), sugyventinis (-ė), buvęs sutuoktinis (-ė), buvęs sugyventinis (-ė), tėvas, motina, sūnus, dukra, brolis, sesuo, anūkas, kiti giminaičiai (nurodomas ryšys));
 • smurto prieš vaikus atvejų registravimo duomenys (prašymo arba pranešimo registravimo numeris ir data; prievartos šaltiniai, galimai prieš vaiką smurtavę asmenys (ryšys su vaiku), prievartos kategorijos, gyvenamosios vietovės tipas; vaiko laikinas apgyvendinimas saugioje aplinkoje iki vaiko situacijos vertinimo: (duomenys apie asmenį/instituciją, kurioje vaikas laikinai apgyvendintas iki vaiko situacijos vertinimo (asmens kodas), laikotarpis nuo kada iki kada vaikas laikinai apgyvendintas);
 • vaiko situacijos vertinimo duomenys (vaiko situacijos vertinimo data; vaiko apsaugos poreikis (nustatyta laikina priežiūra; vaiko paėmimas iš jo atstovų pagal įstatymą); duomenys apie laikinai vaiką prižiūrintį fizinį / juridinį asmenį, pas kurį vaikas laikinai apgyvendintas (asmens kodas / institucijos kodas pagal Juridinių asmenų registro duomenis), laikotarpis nuo kada iki kada vaikui nustatyta laikina priežiūra arba laikinas apgyvendinimas);
 • duomenys apie vaiko laikinąją priežiūrą vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu (tėvų asmens duomenys (asmens kodas), vaiko asmens duomenys (asmens kodas); vaiko laikinosios priežiūros nustatymo data (savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo numeris ir data); vaiko laikinosios priežiūros pabaigos data; asmens, pas kurį nustatyta vaiko laikinoji priežiūra duomenys (asmens kodas));
 • globojamo (rūpinamo) vaiko registravimo duomenys (globos (rūpybos) nustatymo data, priežastys, iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką auginusių asmenų (jeigu vaiką augino ne tėvai) ir vaiko tarpusavio giminystės ryšys arba iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką auginusių tėvų asmens duomenys, iki globos (rūpybos) nustatymo vaiką auginusių tėvų šeimos sudėties duomenys, žyma, kad asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis, žyma apie vaiko negalią, kai jis globojamas šeimoje, šeimynoje, vaikų socialinės globos įstaigoje, globos centre, globos (rūpybos) pasibaigimo data, globos (rūpybos) pasibaigimo priežastys, gyvenamosios vietovės tipas, globos (rūpybos rūšys));
 • globėjo paskyrimo duomenys: globėjo tipas; globos rūšis; globos rūšies pasikeitimo žyma; globos rūšies pasikeitimo priežastys, data; naujo globėjo asmens duomenys; globojančios šeimos prašymo numeris; globojančios šeimos sudėties duomenys; globos požymis (globoja giminės, šeimyna, vaikų globos institucija, globos centras);
 • šeimos (asmenų), pasirengusios (pasirengusių) globoti (rūpinti) vaikus duomenys: pasirengę globoti nuo (teigiamos išvados data, numeris); asmens kodas, galimų globoti vaikų skaičius, išbraukimo iš pasirengusių globoti (rūpinti) vaikus sąrašo data;
 • asmens, kuriam apribota tėvų valdžia ar nuo kurio buvo atskirtas vaikas, duomenys (asmens kodas, sprendimo priėmimo data, sprendimo įsiteisėjimo data, tėvų valdžios apribojimo rūšis: laikinas, laikino apribojimo terminas (jei sprendime nurodyta), neterminuotas vaiko atskyrimas);
 • vaiko, kurio atžvilgiu buvo apribota tėvų valdžia ar kuris buvo atskirtas nuo tėvų, duomenys: asmens kodas (jeigu turi) arba gimimo data;
 • asmens, kuriam panaikintas tėvų valdžios apribojimas ar vaiko atskyrimas nuo jo, duomenys: asmens kodas, sprendimo priėmimo data, sprendimo įsiteisėjimo data.

DARBO SĄLYGŲ DARBO VIETOSE NUOLATINĖS STEBĖSENOS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: pažeidimų dėl nelegalaus nepilnamečių darbo skaičius.

LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: jūrų laivo registracijos numeris, pavadinimas, laivo pastatymo, rekonstravimo metai, laivo paskirtis, Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktas identifikavimo numeris, laivo šaukiniai, laivo talpa, dedveitas, laivo nuomos be įgulos sutarties sudarymo data ir galiojimo trukmė, laivo laikinojo įregistravimo galiojimo trukmė, laivo savininko ir valdytojo (juridiniai asmenys) juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, laivo savininko ir valdytojo (fiziniai asmenys) asmens kodas.

MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS INFORMACINĖ SISTEMA 

Duomenų apimtis: duomenys apie valstybės išlaidas tyrimų programų finansavimui.

INTEGRUOTA MUITINĖS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis:

 • prekybos prekėmis su ES valstybėmis (Intrastato) ataskaitų: asmens identifikavimo duomenys (PVM mokėtojo kodas, pavadinimas, adresas, telefono nr., fakso nr. el. pašto adresas), tarpininko identifikavimo duomenys (kodas, pavadinimas, adresas, telefono nr., fakso nr., el. pašto adresas), prekės identifikavimo duomenys (kodas, prekės aprašymas, masė, matavimo vnt., kiekis, faktūrinė vertė, statistinė vertė), kilmės šalis, šalis siuntėja, šalis gavėja, apskrities, transporto rūšies, pristatymo sąlygų, sandorio rūšies kodai;
 • užsienio prekybos prekėmis su ne ES valstybėmis, eksporto, importo ir tranzito muitinės deklaracijų (Ekstrastato) duomenys: deklaracijos tipas, šalies (siuntėjos, gavėjos, transporto priemonės registracijos) kodai, transporto priemonės numeris, konteinerio požymis, transporto rūšies (pasienyje, vidinėje muitinėje) kodai, šalies, kurioje ji registruota, kodas, muitinės (iškrovimo, atvykimo, įvažiavimo, išvykimo) kodai, masė, garantijos kodas, deklaracijos priėmimo muitinėje ir atvykimo į paskirties muitinę datos, asmens identifikavimo duomenys (kodas iš Muitinės prievolininkų registro, pavadinimas (vardas, pavardė), adresas), prekės identifikavimo duomenys (kodas, prekės aprašymas, masė, kiekis, papildomas mato vnt., faktūrinė vertė, statistinė vertė), kilmės šalis, apskrities kodas, valiutos kodas, sandorio rūšies kodas, preferencijos kodas, muitinės procedūros kodas;
 • Lietuvos Respublikos muitinės administruojami importo ir eksporto muitai ir mokesčiai, sumokėti į Lietuvos Respublikos muitinės surenkamąją sąskaitą: mokėtojo kodas, mokėtojo pavadinimas, mokėjimo data, mokėjimo įmokos kodas, mokėjimo valiuta, įmokos mokėjimo suma.

MUITINĖS PRIEVOLININKŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: pagrindiniai duomenys apie ekonominės veiklos vykdytojo (EVV) registraciją MPR, trečios šalies EVV duomenys, EVV teisinio statuso duomenys, EVV buveinės / gyvenamos vietos duomenys, EVV suteikti PVM kodai, EVV kontaktinė informacija, EVV suteikto AEO sertifikato duomenys, EVV suteikto ES šalies partnerės AEO sertifikato duomenys, EVV padalinių (filialų, atstovybių) duomenys, EVV importo schemos (IOSS) dalyvio duomenys.

ŽEMĖS ŪKIO PARAMOS ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: duomenys apie Europos Sąjungos ir valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, žuvininkystei programas pagal pareiškėjo / paramos gavėjo asmens / įmonės kodą.

ŠVIETIMO VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: duomenys apie ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų darbuotojus pagal kategorijas ir darbo krūvį (dirbantys visą / ne visą darbo laiką, vidutinis sąlyginis darbuotojų skaičius, pedagogų amžius, pagal įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę); bendrojo ugdymo mokyklų nepedagoginius darbuotojus (pagal lytį ir užimamas pareigas, įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę); ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbo režimą ir darbo trukmę (pagal įstaigų vietovę ir priklausomybę); ikimokyklinio ugdymo įstaigų vietų skaičių (pagal vaikų amžiaus grupes, įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę); bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų aplinkos rodiklius: apie įstaigų patalpas (mokomosios dirbtuvės, sporto/aerobikos/atletinės gimnastikos salės, biblioteka/skaitykla, valgykla, medicinos kabinetas, baseinas, stadionas/aikštynas/aikštė, mokyklos autobusų (mikroautobusų) ir geltonųjų autobusų skaičius, mokyklos muziejus) (pagal įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę); elektroniniai dienynai (turi/neturi) ir interaktyvios lentos (vnt.) (pagal įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę); bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų rodiklius: bendrabučių skaičių ir vietų jose (pagal įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę), kompiuterių skaičių (iš viso kompiuterių, naudojamų mokinių ir studentų mokymui, prijungtų prie interneto, pagal įstaigų vietovę, administracinę vietovę ir priklausomybę).

MOKINIŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: mokinio, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, asmens kodas, švietimo teikėjo (-ų) (padalinio (-ių), kuriame (-iuose) mokosi, pavadinimas (-ai) ir juridinio asmens kodas (-ai);  mokyklos, kurioje įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, baigta visa švietimo programa ar jos dalis, įvertintos kompetencijos, juridinio asmens kodas ir pavadinimas; mokymo programos kodas ir pavadinimas, išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos įgijimo metai, išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos kodas ir pavadinimas, mokslų nutraukimo (pabaigos) arba išregistravimo iš mokymo įstaigos data, švietimo teikėjo (padalinio), kuriame mokinys mokosi, pavadinimas ir juridinio asmens kodas, grupė, pagrindinis ir kiti tipai; pagrindinė ir kitos paskirtys, priklausomybė ir teisinis statusas, švietimo programos, kurioje mokinys ugdomas, pavadinimas, asmens atvykimo į ugdymo / mokymo įstaigą ir išvykimo iš ugdymo / mokymo įstaigos data; mokslo metai; pilietybė, kalba, kuria mokinys ugdomas / mokomas; mokymosi forma ir mokymo proceso organizavimo būdas, kuriuo mokinys ugdomas; specialiųjų ugdymosi poreikių grupė (-ės) ir specialiųjų ugdymosi poreikių lygis (jeigu asmuo nurodė, pateikė tai įrodančius dokumentus); lankomos pailgintos dienos grupė, klasė, kurioje mokosi, užsienio kalba (-os) (požymis, klasė, kurioje pradėjo mokytis), neformaliojo vaikų švietimo ugdymo krypties pakraipa, kurioje ugdomas mokinys;. mokinio mokymosi finansavimo šaltiniai.


STUDENTŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: aukštosios mokyklos studento asmens kodas, pilietybė, valstybė iš kurios atvyko, neįgalumo lygis, jeigu asmuo nurodė; užsienio valstybė, kurioje įgytas vidurinis išsilavinimas; studento, įgijusio išsilavinimą Lietuvoje, privalomi turėti, stojant į aukštąją mokyklą (įgytas išsilavinimas, kvalifikacija, kvalifikacinis laipsnis; išsilavinimo ir (ar) kvalifikacijos įgijimo metai); studento, užsienyje arba pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas įgijusio išsilavinimą, privalomi turėti, stojant į aukštąją mokyklą, duomenys (valstybė, kurioje asmuo įgijo stojant reikalingą išsilavinimą); duomenys apie studijų finansavimą (finansavimo šaltiniai, stipendijų tipas); mokymo įstaigos juridinio asmens kodas, pavadinimas, tipas, priklausomybė; studijų programos valstybinis kodas, programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją, ir pavadinimas, švietimo sritis, švietimo posritis, mokslo sritis ir kryptis, studijų pakopa; studijų forma; studijų programos vykdymo kalba, studijuojama užsienio kalba; kurso, kuriame studentas studijuoja, pradžios data, pabaigos data; priėmimo į studijas data, studijų pradžios, pertraukimo, nutraukimo ar baigimo datos, studijų baigimo priežastis, įgyto kvalifikacinio ar mokslo (meno) laipsnis, išsilavinimo kodas ir pavadinimas; doktorantūros pradžios data; mokslo sritis, kryptis, studijų metai, duomenys apie dalines (arba jungtinės studijų programos) studijas kitoje institucijoje (šalis, į kurią studentas išvyko, studijų sritis, studijų pradžia / pabaiga (data); įgytų studijų kreditų skaičius; duomenys apie atvykusį iš kitos institucijos dalinių (arba jungtinės studijų programos) studijų studentą (atvykimo tikslas, šalis, iš kurios atvyko, studijų pakopa, studijų sritis, programa, dalinių studijų pradžia / pabaiga (data), įgytų studijų kreditų skaičius).

PEDAGOGŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: bendrojo ugdymo mokyklos, ikimokyklinio ugdymo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklos ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos, mokslo ir studijų institucijų, kito švietimo teikėjo, vykdančio formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, mokslinius tyrimus pedagogo asmens kodas, išsilavinimo kodas ir pavadinimas, mokslo laipsnis, pedagogo kvalifikacija (taip/ne), pedagoginių ar (ir) tyrėjų pareigybių pavadinimai, priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo datos (metai, mėnuo, diena),; institucijos (-ų) (padalinio (-ių)), kurioje (-iose)  dirba, juridinio asmens kodas (-ai); pagrindinė pareigybė (taip / ne); etato užimtumas, pedagoginio darbo ir vadybinio darbo švietimo sistemoje stažas (metais ir mėnesiais), jei asmuo dirba bendrojo ugdymo mokykloje – dirba ikimokyklinio ugdymo skyriuje / grupėje (taip / ne), dalykų pavadinimai, dalyko (ugdymo srities) kvalifikacija, ugdymo turinio tarpsniai ir klasės; jei asmuo dirba profesinio mokymo įstaigoje ar kitoje institucijoje, kuri vykdo profesinio mokymo programas – darbo krūvio rūšys, bendrojo ugdymo dalykai arba (ir) švietimo posričiai; jei asmuo dirba neformaliojo vaikų švietimo mokykloje ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloje – darbo krūvio rūšys, neformaliojo vaikų švietimo kryptis; jei asmuo dirba ikimokyklinio ugdymo mokykloje – ugdymo srities kvalifikacija; jei asmuo dirba mokslo ir studijų institucijoje – nustatytas darbo sutarties galiojimo terminas; jei asmuo dirba mokslo ir studijų institucijoje dėstytoju – studijų krypčių grupė (-ės), kurios (-ių) studijų programose dėsto studentams, išskyrus doktorantus; studijų krypčių grupės (-ių), kurios (-ių) studijų programose dėsto studentams, išskyrus doktorantus, etato užimtumas; studijų kryptis (-ys), kurios (-ių) studijų programose dėsto studentams, išskyrus doktorantus; mokslo sritis (-ys), kurioje (-iose) dėsto doktorantams; jei asmuo dirba mokslo ir studijų institucijoje mokslo darbuotoju ar kitu tyrėju –  mokslo sritis (-ys), kurioje (-iose) dirba; mokslo kryptis (-ys), kurioje (-iose) dirba; mokslo krypčių, kuriose dirba, etato užimtumas.

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, GALINČIŲ IŠPLISTI IR KELTI GRĖSMĘ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: ligonio, asmens, įtariamo, kad serga, ir sąlytį turėjusių asmenų duomenys, kelionių duomenys, laboratorinių tyrimų duomenys.

NEĮGALUMO IR DARBINGUMO NUSTATYMO TARNYBOS INFORMACINĖS SISTEMA

Duomenų apimtis: asmens kodas, asmeniui nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis, specialieji poreikiai, specialiųjų poreikių lygiai ir jų nustatymo pradžios ir pabaigos datos, asmens išsilavinimas, profesija, asmens kreipimasis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (pirminis, pakartotinis), darbingumo lygio vertinimo duomenys (pagrindinės diagnozės kodas, turinčios įtakos darbingumo lygio nustatymui, pagal TLK-10AM klasifikatorių; gretutinės diagnozės kodas, turinčios įtakos darbingumo lygio nustatymui, pagal TLK-10AM klasifikatorių), nustatytas darbingumo lygis procentais, profesinės reabilitacijos paslaugų nustatymo duomenys (nustatymo pradžios ir pabaigos data).

LIETUVOS DARBO BIRŽOS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: įsiregistravusio (bedarbio) asmens kodas, išsilavinimas, savivaldybė, išmokos rūšis, išmokos dydis, data, nuo kurios ir iki kurios skirta išmoka, įmonės, kuri gauna subsidiją darbo užmokesčiui už asmenį, kodas, pavadinimas, priemonės, kurios metu mokama darbo užmokesčio subsidija ar kompensacija darbdaviui, pavadinimas, ataskaitinis laikotarpis, darbdaviui išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmoka, skaičiuojama nuo darbo užmokesčiui skirtų lėšų, laisvų darbo vietų skaičius, ekonominės veiklos rūšis, profesija. Duomenys apie išlaidas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėms bei kitoms programoms; duomenys apie registruotus bedarbius (asmens kodas). Duomenys apie Užimtumo tarnybos skelbiamas laisvas darbo vietas, duomenys apie darbdavius (juridinio asmens kodas, pavadinimas).

SOCIALINIŲ ĮMONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ ĮMONIŲ BEI JOSE DIRBANČIŲJŲ ASMENŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: duomenys apie įmones, turinčias socialinės įmonės statusą: juridinio asmens kodas, įmonės pavadinimas, įmonės veiklos vieta, socialinės įmonės statuso įgijimo data, socialinės įmonės statuso netekimo data (jei statuso neteko per ketvirtį), statuso sustabdymo / atnaujinimo data, priemonės, kurios metu mokama darbo užmokesčio subsidija ar kompensacija darbdaviui, pavadinimas, ataskaitinis laikotarpis, darbdaviui išmokėta subsidija darbo užmokesčiui, draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmoka, skaičiuojama nuo darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

GEOREFERENCINIO PAGRINDO KADASTRAS

Duomenų apimtis: Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 26 straipsnyje išvardyti duomenys (kelių ašinės linijos; gatvių ašinės linijos; geležinkelių ašinės linijos; upių, upelių ašinės linijos; kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos; ežerų ir tvenkinių ribos; pastatų ribos; miškų naudmenų ribos; žemės ūkio naudmenų ribos; geodezinio pagrindo punktai; žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAS 

Duomenų apimtis: duomenys apie įregistruotas kelių transporto priemones ir jų valdytojus (asmens kodas).

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRAS 

Duomenų apimtis: 

 • statinių atributai: turto objekto identifikatorius, sandorio identifikatorius, sienos, sienų aprašymas, šildymas, šildymo aprašymas, vandentiekis, vandentiekio aprašymas, kanalizacija, kanalizacijos aprašymas, dujos, dujų aprašymas, išorinė apdaila, išorinės apdailos pavadinimas, vidaus apdaila, vidaus apdailos aprašymas, butų skaičius, kambarių skaičius, aukštas, aukštų skaičius, baigtumas, tūris, stogo plotas, statybos pabaiga, rekonstravimo pabaiga, negyvenamosios paskirties patalpų skaičius, patalpų skaičius, statybos pradžia, rekonstravimo pradžia, kokybės balas, plotas bruto, statybinė vertė, fizinis nusidėvėjimas, atkuriamoji vertė, vietovės pataisos koeficientas, vidutinė rinkos vertės tiks. koeficientas, vidutinė rinkos vertė, įrašyta į NTR DB, vidutinė vieneto vertė, sienos, sugrupuotos masiniam vertinimui, sienų, sugrupuotų masiniam vertinimui, aprašymas, šildymas, sugrupuotas masiniam vertinimui, šildymo, sugrupuoto masiniam vertinimui, aprašymas, dujos, sugrupuotos masiniam vertinimui, dujų, sugrupuotos masiniam vertinimui, aprašymas, vandentiekis, sugrupuotas masiniam vertinimui, vandentiekio, sugrupuoto masiniam vertinimui, aprašymas, karštas vanduo, sugrupuotas masiniam vertinimui, karšto vandens, sugrupuoto masiniam vertinimui, aprašymas, elektra, sugrupuota masiniam vertinimui, elektros, sugrupuotos masiniam vertinimui, aprašymas, nuotekų šalinimas, sugrupuotas masiniam vertinimui, nuotekų šalinimo, sugrupuoto masiniam vertinimui, aprašymas, rūsys, sugrupuotas masiniam vertinimui, rūsio, sugrupuoto masiniam vertinimui, aprašymas, patalpos rekonstrukcijos pabaigos metai;
 • sklypų atributai: turto objekto identifikatorius, sandorio identifikatorius, vidutinė rinkos vertė, įrašyta į NTR DB, vidutinė vieneto vertė, bendro kelio plotas, užstatytas plotas, našumo balas, ariamos žemės plotas, sodų plotas, miško plotas, kelio plotas, vandens telk. plotas, pelkių plotas, pažeistos žemės plotas, nenaudojamas plotas; sklypų naudojimo būdai: turto objekto identifikatorius, sandorio identifikatorius, naudojimo būdo (pobūdžio) kodas, naudojimo būdo (pobūdžio) pavadinimas, įrašo koregavimo data;
 • sandorių adresai: turto objekto identifikatorius, sandorio identifikatorius, verčių zonos identifikatorius, verčių zonos numeris, savivaldybės identifikatorius, savivaldybės pavadinimas, vietovės vidinis identifikatorius adresų sistemoje, gyvenamosios vietovės pavadinimas, gatvės vidinis identifikatorius, gatvės pavadinimas, namo (sklypo) numeris, seniūnijos identifikatorius, išorinis raktas į gyvenamųjų vietovių tipų lentelę, seniūnijos pavadinimas; sandorių daiktai: turto objekto identifikatorius, sandorio identifikatorius, turto objekto tipas, paskirties tipas, turto objekto pavadinimas, nuoroda į kitą turto objektą, turto objekto būklė, turto objekto statusas, objekto požymis, priklausinio požymis, administracinio vieneto vidinis identifikatorius adresų sistemoje, sandorio koregavimo data, objektų skaičius sutartyje, savivaldybės pavadinimas, sandorio objektai, vertinimo turto grupė; sandoriai: turto objekto identifikatorius, sandorio identifikatorius, sandorio kainos identifikatorius, sandorio tipas, dokumento tipas, sandorio data, sandorio kainos tipas, sandorio suma, adreso identifikatorius, įsigyta dalis, turto objekto plotas, turto objekto tūris, įsigytas plotas, įsigytas tūris, įsigytas statinių skaičius, įsigytas sklypų skaičius, sandorio vieneto kaina, vienetas, masinio vertinimo vertė, vertės nustatymo būdas, turto naudotojo tipas, turto įsigijimo būdas;
 • atributai: atributo kodas, atributo pavadinimas (sutrumpintas), atributo pavadinimas (ilgas), atributo vieneto kodas, atributo koeficientas, įrašo koregavimo data); atributų reikšmės: atributo kodas, atributo reikšmė, atributo reikšmės pavadinimas (sutrumpintas), atributo reikšmės pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data;
 • įsigijimo tipai: įsigijimo tipo kodas, įsigijimo tipo pavadinimas (sutrumpintas), įsigijimo tipo pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data;
 • naudotojų tipai: naudotojų tipo kodas, naudotojų tipo pavadinimas (sutrumpintas), naudotojų tipo pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data;
 • turto objektų būklės: turto objekto būklės kodas, turto objekto būklės pavadinimas (sutrumpintas), turto objekto būklės pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data; turto objektų statusai: turto objekto statuso kodas, turto objekto statuso pavadinimas (sutrumpintas), turto objekto statuso pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data; turto objektų tipai: turto objektų tipo kodas, turto objektų tipo pavadinimas (sutrumpintas), turto objektų tipo pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data; turto objektų paskirčių grupės: paskirčių grupės kodas, paskirčių grupės pavadinimas (sutrumpintas), paskirčių grupės pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data; turto objektų paskirčių tipai: turto objektų paskirčių tipo kodas, turto objektų paskirčių tipo grupės kodas, turto objektų paskirčių tipo pavadinimas (sutrumpintas), turto objektų paskirčių tipo pavadinimas (ilgas), įrašo koregavimo data; dokumentų tipai: dokumento tipo kodas, galiojimo data nuo, galiojimo data iki, dokumentų tipo pavadinimas (sutrumpintas), dokumentų tipo pavadinimas (ilgas), pastabos, įrašo koregavimo data;
 • gyvenamųjų vietovių tipai: gyvenamosios vietovės tipo kodas, gyvenamosios vietovės tipo pavadinimas, gyvenamosios vietovės tipo pavadinimas (sutrumpintas);
 • masinio vertinimo būdai: vertinimo būdo identifikatorius, būdo pavadinimas, kompiuterinė įrašo koregavimo data; masinio vertinimo daiktų turto grupės: turto grupės identifikatorius, turto grupės pavadinimas, turto grupės pavadinimas (ilgas), kompiuterinė įrašo koregavimo data;
 • vertinami atributai: vertinamų atributų kodas, vertinamų atributų pavadinimas, vertinamų atributų pavadinimas (ilgas), kompiuterinė įrašo koregavimo data; vertinamų atributų reikšmės: (vertinamų atributų kodas, vertinamų atributų reikšmė, vertinamų atributų reikšmės pavadinimas; vertinamų atributų reikšmės pavadinimas (ilgas), kompiuterinė įrašo koregavimo data;
 • sandorių tipai: sandorio tipas, sandorio tipo pavadinimas, sandorio tipo pavadinimas (ilgas), kompiuterinė įrašo koregavimo data; sandorių kainų tipai: sandorių kainų tipas, sandorių kainų tipo pavadinimas, sandorių kainų tipo pavadinimas (ilgas), kompiuterinė įrašo koregavimo data;
 • vertinimo zonos: zonų identifikatorius, zonų datos identifikatorius, zonos aprašymas (trumpas), zonos aprašymas (ilgas), pastaba, tekstinis zonos numeris, administracinio vieneto identifikatorius, skaitmeninis zonos numeris zonoms rūšiuoti, kompiuterinė įrašo koregavimo data, tikros (I) ar fiktyvios (null) zonos tipas, administracinio vieneto kodas;
 • turto objektai: registro identifikatorius, turto objekto identifikatorius, registrą tvarkančios tarnybos numeris, registro tarnybos numeris, registro numeris, versija, versijos data, turto objekto tipas, turto paskirtis, unikalus objekto kodas, objekto pavadinimas, nuoroda į kitą turto objektą, kadastrinis vietovės kodas, kadastrinio bloko kodas, žemės sklypo numeris, turto žymė, objekto kadastrinių matavimų data, objekto įkainojimo data, turto objekto būklė, turto objekto statusas, priklausinio požymis, anuliavimo tipas, įrašo koregavimo data;
 • objektų naudojimo būdai: objekto būdo identifikatorius, turto objekto identifikatorius, naudojimo būdo kodas, data nuo, iki, anuliavimo tipas, įrašo koregavimo data; objektų naudojimo pobūdžiai: objekto pobūdžio identifikatorius, naudojimo pobūdžio kodas, data nuo, iki, anuliavimo tipas, įvedimo data, koregavimo data, objekto būdo identifikatorius;
 • turto teisės: registro identifikatorius, turto objekto identifikatorius, teisės identifikatorius, turto objekto dalies identifikatorius, dalies eilės numeris, trupmenos skaitiklis, vardiklis, dalies istorijos požymis (0 – istorinė dalis, 1 – neistorinė), dalies anuliavimo tipas, dalies koregavimo data, teisės tipas, teisės suvaržymo potipis, teisės įregistravimo data, teisės išregistravimo data, teisės įsigaliojimo data, numatomas teisės galiojimo terminas, plotas, pastabos, teisės anuliavimo tipas, teisės koregavimo data, įsigijimo tipas, naudotojo tipas;
 • asmenys: teisės vidinis identifikatorius, asmens identifikatorius, asmens tipas, fizinio ar juridinio asmens kodas, pavardės (pavadinimo) įregistravimo data, šalies kodas, užsieniečio asmens kodas, įrašo koregavimo data, juridinio asmens pavadinimas arba pavardė, fizinio asmens vardas);
 • užsieniečių turtas: asmens identifikatorius, asmens tipas, asmens kodas, suteiktas asmeniui Lietuvos Respublikoje, kodas užsienyje, vardas, pavardė, šalies kodas, šalies pavadinimas, objekto adresas, registro tarnybos numeris, registro numeris, objekto kodas, objekto tipo kodas, pavadinimas, objekto pavadinimas, paskirties kodas, paskirties pavadinimas, nuosavybės teisės įregistravimo data, nuosavybės teisės tipas, nuosavybės teisės potipis, nuosavybės teisės pavadinimas, bendras plotas (žemei – ha, statiniams – kv. m.), dalis (skaitiklis), dalis (vardiklis), vertinimo data, masinio vertinimo vertė);
 • adresai: adreso identifikatorius, turto objekto identifikatorius, data nuo, administracinio vieneto vidinis identifikatorius adresų sistemoje, administracinio vieneto hierarchinis kodas, vietovės vidinis identifikatorius adresų sistemoje, vietovės rejestro kodas, gatvės vidinis identifikatorius adresų sistemoje, gatvės rejestro kodas, namo (sklypo) numeris, korpuso numeris, buto numeris, data iki, koregavimo data;
 • kadastriniai rodikliai: turto objekto identifikatorius, atributo kodas, atributo reikšmė iš klasifikatoriaus (kokybinis rodiklis) arba skaitmeninė reikšmė (kiekybinis rodiklis), koregavimo data;
 • asmenų tipai: asmens tipo kodas, pavadinimas, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • atributai: atributo kodas, atributo tipo kodas, atributo pavadinimas (sutrumpintas), atributo pavadinimas (ilgas), atributo eilės numeris, vieneto kodas, koeficientas, ATRI_POZ, naudojamas NTR IS sistemoje, ATRI_FORMATAS, naudojamas NTR IS sistemoje, ATRI_APP, naudojamas NTR IS sistemoje, ATRI_APP_2, naudojamas NTR IS sistemoje, ATRI_APP_3, naudojamas NTR IS sistemoje, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data);
 • atributų reikšmės: atributo kodas, atributo reikšmė, atributo reikšmės pavadinimas (sutrumpintas), atributo reikšmės pavadinimas (ilgas), asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data, REIK_NAUDOJAMA, naudojamas NTR IS sistemoje; atributų tipai: atributų tipo kodas, atributo tipo pavadinimas, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data; įsigijimo tipai: įsigijimo tipo kodas, įsigijimo tipo pavadinimas (sutrumpintas), įsigijimo tipo pavadinimas (ilgas), asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • kadastrinės vietovės: kadastrinės vietovės identifikatorius, kadastrinės vietovės kodas, kadastrinės vietovės galiojimo pradžios data, kadastrinės vietovės administracinio vieneto vidinis identifikatorius adresų sistemoje, kadastrinės vietovės pavadinimas, kadastrinės vietovės pavadinimas (paieškai), kadastrinės vietovės pagrindas, kadastrinės vietovės org.id, kadastrinės vietovės pastabos, kadastrinės vietovės galiojimo pabaigos data;
 • kadastriniai blokai: bloko identifikatorius, bloko kadastrinės vietovės id, bloko kodas, bloko galiojimo data nuo, bloko pavadinimas, bloko pavadinimas paieškai, bloko pagrindas, bloko org. ID, bloko pastabos, bloko galiojimo data iki;
 • leistini atributai: turto objekto tipo kodas, leistino atributo kodas, leistino atributo požymis, leistino atributo eilės numeris, leistino atributo istoriškumo požymis, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data, leistino atributo grupės kodas, FUNK_KODAS, naudojamas NTS IS sistemoje;
 • leistinos paskirtys: turto objekto tipas, turto objektų paskirties tipo kodas, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • matavimų vienetai: matavimų vieneto kodas, matavimų vieneto pavadinimas, matavimų vieneto žymė, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • naudojimo būdai: naudojimo būdo kodas, naudojimo būdo pavadinimas (trumpas), naudojimo būdo pavadinimas (ilgas), įrašą koregavo, koregavimo data, vertinimo grupė (neklasifikuota) – nenaudojama;
 • naudojimo pobūdžiai: naudojimo būdo kodas, naudojimo pobūdžio kodas, naudojimo pobūdžio trumpas pavadinimas, naudojimo pobūdžio ilgas pavadinimas, įrašą koregavo, koregavimo data, galiojimo data nuo, galiojimo data iki;
 • naudotojų tipai: naudotojų tipo kodas, naudotojų tipo pavadinimas (trumpas), naudotojų tipo pavadinimas (ilgas), asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • paskirčių grupės: turto objektų paskirčių grupės kodas, turto objektų paskirčių grupės pavadinimas (trumpas), turto objektų paskirčių grupės pavadinimas (ilgas), asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • registravimo tarnybos: registravimo tarnybos numeris, registravimo tarnybos tipas, registravimo tarnybos pavadinimas (trumpas), registravimo tarnybos pavadinimas (ilgas), registravimo tarnybos PVM mokėtojo kodas, registravimo tarnybos rejestro (buvęs Įmonių rejestre) kodas, registravimo tarnybos JAR kodas, registravimo tarnybos telefono numeris, registravimo tarnybos adresas, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data, „Tėvinės“ registravimo tarnybos numeris, anuliavimo tipas;
 • registrų būklės: registro būklės kodas, registro būklės trumpas pavadinimas, registro būklės ilgas pavadinimas, įrašą koregavo, koregavimo data;
 • šalys: šalies kodas, šalies pavadinimas, šalies trijų raidžių kodas, įrašas galioja, asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • tarnybų tipai: tarnybos tipo kodas, tarnybos tipo pavadinimas (trumpas), tarnybos tipo pavadinimas (ilgas), asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • teisių tipai: teisių tipo kodas, teisių tipo pavadinimas (trumpas), teisių tipo pavadinimas (ilgas), teisių tipo eilės numeris, teisių tipo požymis, TEIT_APP, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_2, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_3, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_4, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_5, naudojamas NTR IS sistemoje, asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data;
 • teisių potipiai: teisių tipo kodas, teisių potipio kodas, teisių potipio pavadinimas (trumpas), teisių potipio pavadinimas (ilgas), teisių potipio eilės numeris, teisių potipio požymis, TEIT_APP, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_2, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP _3, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_4, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIT_APP_5, naudojamas NTR IS sistemoje, asmuo, atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data, TEIP_NAUDOJAMA, naudojamas NTR IS sistemoje, TEIP_PLOTAS_PAV, naudojama NTR IS sistemoje;
 • turto objektų būklės: turto objektų būklės kodas, turto objektų būklės pavadinimas (trumpas), turto objektų būklės pavadinimas (ilgas), asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data; turto objektų statusai: turto objekto statuso kodas, turto objekto statuso pavadinimas (trumpas), turto objekto statuso pavadinimas (ilgas), asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data; turto objektų tipai: turto objektų tipo kodas, turto objektų tipo grupės kodas, turto objektų tipo pavadinimas (trumpas), turto objektų tipo pavadinimas (ilgas), turto objektų tipo santrumpa, turto objektų tipo eilės numeris, turto objektų tipo požymis, asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data, OBJE_LEISTI_PRIDETI, naudojamas NTR IS sistemoje, OBJE_PAV_VARD, naudojamas NTR IS sistemoje, OBJE_PAV_NAUD, naudojamas NTR IS sistemoje, OBJE_APR_VARD, naudojamas TR IS sistemoje, OBJE_APR_NAUD, naudojamas NTR IS sistemoje; turto objektų paskirčių tipai: turto objektų paskirčių tipo kodas, turto objektų paskirčių tipo grupės kodas, turto objektų paskirčių tipo pavadinimas (trumpas), turto objektų paskirčių tipas (ilgas), asmuo atsakingas už įrašo koregavimą, įrašo koregavimo data); kitos paskirties žemė be /su pastatais: (sandorio data, dokumento tipo kodas, objekto tipo kodas, sklypų skaičius sandoryje, sandorio objektas, tipas, sandorio kainos tipas, objektų grupė, turto objektų tipo kodas, paskirties tipo kodas, įsigijimo tipo (pardavėjo) kodas, naudotojo tipo (pirkėjo) kodas.

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis:

 • juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) arba metinė ataskaita ir su jais susiję dokumentai (pasirašiusių fizinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, tam tikrais atvejais asmens kodas ir (arba) gimimo data);
 • juridinio asmens kodas ir iki registro veiklos pradžios suteiktas juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens teisinis statusas, teisinio statuso įgijimo data, juridinio asmens įregistravimo data, juridinio asmens įsteigimo data, jeigu ji nesutampa su juridinio asmens įregistravimo data, juridinio asmens išregistravimo data, juridinio asmens buveinė (adresas), filialo ar atstovybės kodas, filialo ar atstovybės pavadinimas, elektroninio pašto adresas korespondencijai ir kontaktinis mobiliojo telefono numeris, duomenys apie asmenys turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, teikiami fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas; teikiant duomenis apie filialo ar atstovybės valdymo organų narius, tiekiami fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas, apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); teikiant duomenis apie įmonės pirkimo–pardavimo, dovanojimo ar nuomos sutarties šalis, teikiami fizinio asmens vardas ir pavardė, asmens kodas; apie užsienio fizinį asmenį papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data), juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas  ir sutarties, sudarymo data bei įregistravimo Nekilnojamojo turto registre data;
 • duomenys apie laisvosios ekonominės zonos įmonės statuso įgijimo ir statuso netekimo datas;
 • struktūrizuotų metinių finansinių ataskaitų duomenys (be fizinių asmenų duomenų);
 • duomenys apie uždarąsias akcines bendroves ir akcines bendroves: įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius pagal klases, išskyrus investicines kintamojo kapitalo bendroves ir investicines bendroves, kurių kapitalas nekintamas ir kurių įstatuose nurodyta didžiausia suma, už kurią gali būti pasirašytos akcijos.

JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖ SISTEMA

 • juridinių asmenų, kurie užklausoje nurodytą datą pateikė (anuliavo) dalyvių sąrašą (be fizinių asmenų duomenų), sąrašas;
 • juridinio asmens duomenys: juridinio asmens kodas, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinė, paskutinė duomenų apie juridinio asmens dalyvius atnaujinimo data;
 • uždarosios akcinės bendrovės duomenys: įstatinis kapitalas; įstatų, kurie keičiami dėl įstatinio kapitalo dydžio, akcijų skaičiaus, akcijų nominalios vertės pasikeitimų, įregistravimo data Juridinių asmenų registre, akcijų klasė, akcijų skaičius, akcijos nominali vertė;
 • uždarosios akcinės bendrovės akcininkų duomenys: fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai akcininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai akcininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas; kai akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, – valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip akcininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė; kai akcininkas yra juridinio asmens statuso neturinčio fondo dalyvis, nurodomas fondo pavadinimas, Lietuvos banko arba priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas, ir fondo valdymo įmonės pavadinimas, kodas, buveinė; akcininko – juridinio asmens, kuriam juridinio asmens kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus nesuteikti, pavadinimas; kai akcija priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės teise, – kiekvieno savininko aukščiau nurodyti duomenys ir kuris iš jų yra įgaliotas asmuo; akcijų įgijimo data; turimų akcijų skaičius; akcijos klasė; akcijos nominali vertė; asmens tapimo akcininku data; akcininkų, kurių duomenys nenustatyti, turimų akcijų skaičius;
 • mažosios bendrijos duomenys: mažosios bendrijos nario asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai mažosios bendrijos narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data; mažosios bendrijos nario įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis) keitimo data; mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis); mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma;
 • viešosios įstaigos dalininko duomenys: fizinio asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai viešosios įstaigos dalininkas yra užsienio fizinis asmuo, papildomai nurodoma gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai viešosios įstaigos dalininkas yra užsienio juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas; kai viešosios įstaigos dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, – valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendinanti institucija: jos kodas, pavadinimas, buveinė; dalininko teisių įgijimo data; dalininko įnašo dydžio keitimo data; dalininko įnašo vertė;
 • žemės ūkio bendrovės narių ir pajininkų duomenys: fizinio asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai žemės ūkio bendrovės narys ar pajininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma jo gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma ir buveinė; kai žemės ūkio bendrovės narys ar pajininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje jis registruotas, pavadinimas; asmens priėmimo į žemės ūkio bendrovės narius data; pajininko pajinio įnašo sumokėjimo data; nario pajinio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis); pajininko pajinio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis); nario pajinio įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data; pajininko pajinio įnašo dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data; nario bendra įnašų suma; pajininko bendra įnašų suma;
 • kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių duomenys: fizinio asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai, kai kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė; kai kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narys yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodomas valstybės, kurioje tas juridinis asmuo įregistruotas, pavadinimas; asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narius data; nario pajaus dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis); nario pajaus dydžio (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertės (kai įnašas nepiniginis) keitimo data; bendra nario įnašų suma;
 • tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos dalyvių duomenys: fizinio asmens kodas, gyvenamoji vieta ar adresas korespondencijai; kai dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma jo gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas nesuteikiamas, nurodoma tik gimimo data); juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė; kai dalyvis yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje jis įregistruotas; dalyvio įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) vertė (kai įnašas nepiniginis); asmens tapimo dalyviu ir narystės pabaigos datos; dalyvio įnašo dydžio keitimo data;
 • labdaros ir paramos fondo dalininkų duomenys: fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; kai dalininkas yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma tik gimimo data); juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinė; kai dalininkas yra užsienio valstybės juridinis asmuo, papildomai nurodoma valstybė, kurioje įregistruotas juridinis asmuo; dalininko teisių įgijimo data; dalininko įnašo vertė; dalininko įnašo dydžio keitimo data.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: Lietuvos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, gatvių ir adresų tekstiniai duomenys bei jų pasikeitimai; grafiniai duomenys, apimantys Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius savivaldybių, seniūnijų, gyvenamųjų vietovių ribas, gatvių ašines linijas, adresų taškus.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: asmens kodas, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės), lytis, gimimo data, gimimo vietos šalis ir (ar) gyvenamoji vietovė, pilietybė (pilietybės), jos (jų) įgijimo ir netekimo data (datos), šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data, gyvenamoji vieta (adresas), atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data, jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos ir yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, – savivaldybė, kurioje gyvena, mirties data, tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai, jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, vardai ir pavardės, tautybė, asmens dokumentų duomenys (asmens dokumento rūšis, asmens dokumentą išdavusios valstybės kodas ir pavadinimas, asmens dokumento serija ir numeris, asmens dokumento išdavimo (keitimo) priežastis, asmens dokumento išrašymo data, išdavimo data, data, iki kurios galioja asmens dokumentas ir asmens dokumento galiojimo (negaliojimo) būsena), asmens dokumento negaliojimo priežastis ir data, nuo kurios jis negalioja, civilinės būklės aktų įrašų duomenys (akto įrašo rūšis, akto įrašo pagrindas, akto įrašo data ir vieta, akto įrašo numeris, akto įrašo pakeitimo ar papildymo pagrindas, mirties vieta, pastabos akto įraše, kiti civilinės būklės aktų įrašuose nurodyti duomenys).


ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖ SISTEMA (ESPBI)

Duomenų apimtis:

 • duomenys apie COVID-19 susirgimus pagal elektronines medicinines E200 ir E200-ats formas – E200 ir E200-ats duomenų kompozicijos unikalūs identifikatoriai, E200 medicininės formos pavadinimas, įstaigos, suformavusios tyrimą (E200), ESPBI IS identifikatorius, įstaigos, suformavusios tyrimą (E200), SVEIDRA IS identifikatorius, įstaigos, suformavusios tyrimo (E200) paėmimo duomenis, pavadinimas, įstaigos, suformavusios tyrimą (E200), apskrities identifikatorius (pagal SVEIDRA IS), įstaigos, suformavusios tyrimą (E200) savivaldybės identifikatorius (ne iš Adresų registro ) (pagal SVEIDRA IS), įstaigos, suformavusios tyrimą (E200) savivaldybės pavadinimas (pagal SVEIDRA IS), E200 duomenų sukūrimo data ir laikas, E200 duomenų įvedimo užbaigtumas, E200  dokumento pasirašymas, E200-ats duomenų sukūrimo data ir laikas, E200-ats  duomenų įvedimo užbaigtumas, E200-ats medicininės formos pavadinimas, įstaigos, suformavusios tyrimo atsakymą (E200ats), ESPBI IS identifikatorius, įstaigos, suformavusios tyrimo atsakymą (E200-ats) atsakymo duomenis, pavadinimas, E200-ats dokumento pasirašymas, paciento identifikatorius išoriniam teikimui, asmens kodas, gimimo data, lytis, darbovietės ekonominės veiklos kodas, paciento prisirašymo įstaigos SVEIDRA IS identifikatorius, paciento prisirašymo įstaigos  apskrities identifikatorius (pagal SVEIDRA IS), paciento prisirašymo įstaigos savivaldybės identifikatorius (ne iš Adresų registro ) (pagal SVEIDRA IS), paciento prisirašymo įstaigos savivaldybės pavadinimas (pagal SVEIDRA IS), laboratorijos naudoto metodo tyrimui pavadinimas, laboratorijos tyrimo rezultato duomuo E200-ats dokumente, ėminio užsakymo tirti data ir laikas, paėmimo data ir laikas, registracijos kodas, gavimo data ir laikas, tyrimo atlikimo data ir laikas, laboratorinio tyrimo tipo identifikatorius;
 • duomenys apie visas mirtis pagal elektroninę medicininę E106 formą (medicininis mirties liudijimas) – paciento mirties data, asmens kodas, gimimo data, vardas ir pavardė, amžius, lytis, mirties vieta, pagrindinės mirties diagnozės TLK-10 kodas, įstaigos, išdavusios mirties liudijimą, juridinio asmens (įmonės) kodas ir pavadinimas, gyvenvietės ID pagal Adresų registrą, mirties priežastys: tiesioginė mirties priežastis, tarpinės mirties priežastys, pagrindinė liga (trauma), sukėlusi mirtį, tekstas pagal TLK-10 klasifikaciją, kitos svarbios patologinės būklės, sąlygojusios mirtį, bet nesusijusios su pagrindine mirties priežastimi;
 • vakcinacijos įrašų su vakcina nuo COVID-19 duomenys pagal elektroninę medicininę E063 formą– unikalus paciento identifikatorius, paciento asmens kodas, gimimo data, amžius, lytis, elektroninio medicinos dokumento numeris, E063 užpildymo statusas, E063 pasirašymo statusas, vakcinaciją atlikusios įstaigos pavadinimas ir SVEIDROS ID, vakcinaciją atlikusios  įstaigos savivaldybė, paciento prisirašymo įstaiga ir jos SVEIDROS ID, paciento prisirašymo įstaigos savivaldybė, vaistinio preparato nacionalinis pakuotės identifikatorius (NPAKID), vaisto prekinis pavadinimas, serijos numeris, vakcinacija / revakcinacija; pagal skiepijimo schemą kelinta vakcinos dozė įskiepyta, skiepijimo data, E063 dokumento pasirašymo data;
 • duomenys iš E025 formos (ambulatorinio apsilankymo aprašymas) ir iš E003 formos (stacionaro epikrizės): duomenų rinkinio pavadinimas, SPĮ pavadinimas ir JAR kodas, paciento asmens kodas ir identifikatorius, kūno masė, ūgis, diagnozė, hospitalizacijos data, išrašymo data, formos sukūrimo ir pasirašymo data, formos identifikatorius, kompozicijos baigtumo būklė, dokumento pasirašymo būklė.

LICENCIJŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: įmonės kodas, pavadinimas, adresas, licencijos rūšis (detalus pavadinimas), licencijos išdavimo data, licencijos būsena einamuoju laikotarpiu (pvz., galiojanti, jei pasibaigusi – galiojimo pabaigos data).

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: duomenys apie žemės ūkio veiklos subjektų pateiktas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas: žemės ūkio veiklos subjekto duomenys (asmens / įmonės kodas arba pavadinimas, gyvenamosios vietos adresas, valdos atpažinties kodas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas); žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties plotų duomenys (grafinės ribos, žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties ploto kodas ir pavadinimas pagal žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintą klasifikatorių, deklaruotas plotas, sutartiniai kodai, žymintys dalyvavimą Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, auginamų augalų specifiką, sertifikavimą pagal ekologinės žemės ūkio gamybos ir (ar) nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą, žemės valdymo teisę, duomenys apie auginamus genetiškai modifikuotus augalus); valdos centro duomenys (savivaldybės, seniūnijos, vietovės identifikatorius ir pavadinimas).

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: gyvūno laikytojo asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, valdos atpažinties kodas, gyvūno laikytojo tipas, ūkinių gyvūnų duomenys (rūšis, veislė, gyvūnų skaičius, įregistravimo, išregistravimo, duomenų keitimo datos), atvestų gyvų, paskerstų, nugaišusių, parduotų skersti, pirktų skersti, parduotų auginti, paskerstų savo ūkyje ūkinių gyvūnų duomenys.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO VERSLO REGISTRAS (VALDŲ REGISTRAS)

Duomenų apimtis: valdos atpažinties kodas, valdos narių duomenys (asmens / įmonės kodas, pavadinimas, valdos nario tipas), valdos įregistravimo, išregistravimo data, valdos centro savivaldybės, seniūnijos, vietovės hierarchinis kodas.

ŪKININKŲ ŪKIŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: ūkio identifikavimo kodas, ūkio narių duomenys (asmens kodas, vardas ir pavardė, ūkio nario tipas, gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, jo išdavimo data, savivaldybės, kurioje registruotas ūkis, identifikatorius, ūkio įregistravimo ir išregistravimo datos, ūkyje vykdomos ekonominės veiklos rūšies tipas, kodas, pavadinimas.

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ RINKOS INFORMACINĖ SISTEMA 

Duomenų apimtis: žemės ūkio produkcijos supirkimų duomenys.

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO INFORMACINĖ SISTEMA „SVEIDRA“ 

Duomenų apimtis: asmens, gavusio sveikatos priežiūros paslaugas, pagal agreguotas apdraustųjų grupes pagal Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro Apdraustųjų grupių pavadinimų ir kodų klasifikatorių, asmens kodas, per ataskaitinius metus asmeniui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų skaičius,  ataskaitiniais metais suteiktos paskutinės sveikatos priežiūros paslaugos data, draudimo galiojimo pabaigos data. Asmenys, gydyti stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ir gydyti stacionare dėl smurto artimoje aplinkoje (asmens kodas, gydyti nuo ligų pagal TLK-10 AM, patirti sužalojimai) lėšos pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūra pagal biudžeto skirstymo modeliavimą; informacija apie slaugos namuose paslaugų gavėjus ir išlaidas, informacija apie PSDF biudžeto išlaidas ilgalaikei sveikatos priežiūrai (paslaugos tipai 11, 76, 77, 82), duomenys apie slaugos paslaugų įstaigose gavėjus, neįskaitant slaugos namuose, ir išlaidas.

VLK FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) pajamų ir išlaidų įvykdymo apyskaitos duomenys apie pajamas ir išlaidas; duomenys apie PSDF biudžeto išlaidas asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti bei medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui kompensuoti ataskaitą pagal sveikatos priežiūros, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigas (įmonės kodas, pavadinimas, savivaldybės pavadinimas, suma pagal pateiktas apmokėti sąskaitas už faktiškai suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį bei sumokėta suma).

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: 

 • visi Gyventojų metinių pajamų mokesčio deklaracijos formos ir jos priedų duomenys;
 • visi Gyventojo nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos formos KIT715 duomenys;
 • visi Fizinio asmens pranešimų apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir (arba) kitai ekonominei veiklai formos FR0457 duomenys;
 • visi Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos formos GPM312 duomenys;
 • visi Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos formos GPM313 duomenys.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS INTEGRUOTOS MOKESČIŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: 

 • visi Gyventojams išduotų verslo liudijimų duomenys;
 • visi Paramos teikėjų ir gavėjų ataskaitų formų FR0477 ir FR0478 duomenys;
 • visi Kontroliuojamų ir kontroliuojančių vienetų bei asmenų ataskaitos formos FR0438 duomenys;
 • visi Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos formos FR0528 duomenys;
 • visi Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos formos KIT711 duomenys;
 • visi Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos formos KIT703 duomenys;
 • visi Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo formos KIT716 duomenys;
 • visi Metinių pelno mokesčio deklaracijų formų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U, FR0475, FR0475A, FR0475U ir jų priedų duomenys;
 • avansinio pelno mokesčio deklaracijos (FR0430 duomenys, einamųjų mokestinių metų ketvirčių avansinio pelno mokesčio sumos, mokestinių metų avansinis pelno mokestis pagal  numatomą pelno mokesčio sumą);
 • visi dividendų pelno mokesčio deklaracijų (FR0640) duomenys.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ APSKAITOS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: 

 • fizinių asmenų, vykdančių ūkinę ekonominę veiklą mokėjimų duomenys apie gyventojų pajamų, nekilnojamo turto, pridėtinės vertės, žemės mokesčius ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas (mokėtojo kodas, mokėjimo data, mokėtojo savivaldybės kodas, mokestinis laikotarpis, įmokos kodas, sumokėta suma, valiutos kodas);
 • duomenys apie fizinių ir juridinių asmenų sumokėtus bei užskaitytus mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (mokėtojo kodas, mokėtojo pavadinimas, mokėtojo savivaldybės kodas, prievolės tipas, prievolės mokestinis laikotarpis, sugretinimo data, sugretinimo suma);
 • mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaita (Forma 1-VP). Kaupiamieji (suminiai už laikotarpį nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio mėnesio pabaigos) duomenys, detalūs pagal apskritis, savivaldybes, Forma 1-VP;
 • mokėjimai į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas ir operacijos su įmokomis. Detalūs pagal operacijos laiką, vietą ir mokesčių rūšis duomenys apie sumokėtas mokesčių sumas, atliktus permokų grąžinimus mokesčių mokėtojams, mokesčių išskaitas ir užskaitas. Detalūs pagal mokesčių mokėtojus – juridinius asmenis ir nuasmeninti pagal mokesčių mokėtojus – fizinius asmenis;
 • apskaitos kortelės juridinių asmenų duomenys (permokos suma, nepriemokos suma, apskaičiuotų delspinigių suma).

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO (PVM) INFORMACIJOS MAINAMS TARP EUROPOS SĄJUNGOS (ES) VALSTYBIŲ SKIRTOS INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: 

 • PVM mokėtojų registravimo duomenys (fizinio / juridinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, PVM mokėtojo pavadinimas, buveinės adresas, telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas, PVM mokėtojo įregistravimo, išregistravimo data);
 • visi PVM deklaracijos formos FR0600 duomenys;
 • visi Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos formos FR0564, FR0564R, FR0564T duomenys (ES valstybės narės kodas, mokestinis laikotarpis, pirkėjo PVM kodas, prekių vertė, trikampės prekybos vertė, paslaugų vertė);
 • visi MOSS schemos dalyvių registravimo ir MOSS deklaracijų duomenys;
 • visi Žemės ūkio produkcijos ir ar paslaugų pirkimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, ataskaitos formos FR0617K duomenys.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: duomenys apie asmenis, vykdančius individualią veiklą, ir asmenis, kurie įstatymais nustatytus mokesčius moka, atsižvelgdami į jų žemės ūkio valdos ekonominį dydį (fizinio asmens kodas, užsienio piliečio valstybės kodas, priklausymo mokesčių mokėtojo tipui registravimo data, veiklos vykdymo pradžia, pabaiga, ekonominės veiklos kodas, veiklos pradžia, pabaiga, veiklos vykdymo vietos adresas, veiklos vykdymo vietos pradžia, pabaiga); registre įregistruotų mokesčių mokėtojų padalinių duomenys (mokesčio mokėtojo (juridinio asmens) kodas, mokesčio mokėtojo padalinio numeris, pavadinimas, tipas, adresas, savivaldybės, kurioje yra padalinys, kodas, suformavimo, išformavimo data) registre esančių Lietuvos juridinių asmenų adresų duomenys, tikslinti pagal Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų pakeitimo Mokesčių mokėtojų registre formą FR0791, tikslintos Lietuvos juridinių asmenų vykdomos pagrindinės ekonominės veiklos duomenys.


VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS AKCIZŲ INFORMACINĖ SISTEMA

Duomenų apimtis: akcizų deklaracijos ID, tarifinės grupės kodas, apskaičiuotų akcizų suma, akcizais apmokestinamų prekių duomenys, detalūs pagal juridinius asmenis, jų sandėlius, teritorijas, šalis, prekių rūšis ir mokestinį laikotarpį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS LEIDIMŲ IR STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖ SISTEMA „INFOSTATYBA“ 

Duomenų apimtis: struktūrizuoti leistų, pradėtų ir baigtų statyti naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų duomenys, leisti, pradėti ir baigti statyti gyvenamieji pastatai, keičiant pastatų paskirtį iš negyvenamosios į gyvenamąją (išduoto leidimo numeris, naujų pastatų ir butų skaičius, naujo gyvenamojo bei negyvenamojo pastato paskirtis, leisto statyti naujo pastato ir buto bendrasis ir naudingasis plotai, tūris, statybos užbaigimo dokumento numeris, baigto statyti pastato paskirtis, naujo gyvenamojo ir negyvenamojo pastato paskirtis, baigto statyti naujo pastato ir buto bendrasis ir naudingasis plotai, tūris, pranešimo apie statybos pradžią, rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą registracijos data ir numeris, statybos pradžios data, pradėto statyti pastato paskirtis, pradėto naujo gyvenamojo ir negyvenamojo pastato paskirtis, pradėto statyti naujo pastato ir buto bendrasis ir naudingasis plotai, tūris, negaliojančių leidimų numeris, negaliojančių leidimų skaičius, negaliojančių leidimų naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir butų skaičius, negaliojančių leidimų naujų gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ir butų bendrasis ir naudingasis plotai, tūris, baigtų statyti naujų gyvenamųjų ir butų charakteristikos pagal užsakovus, kambarių skaičių, sienų medžiagas, aukštus, patogumus: vandentiekis, centrinis šildymas, karštas vanduo, vonia (dušas), nuotekų šalinimas (kanalizacija); duomenys (be fizinių asmens duomenų) apie išduotus statybos leidimus, pradėtus ir baigtus statyti naujus gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus; duomenys (be fizinių asmens duomenų) apie negaliojančius leidimus naujiems gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS INFORMACINĖ SISTEMA IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: 

 • asmens duomenys apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpį, draudžiamąsias pajamas, socialinio draudimo įmokas: draudėjo kodas, asmens kodas (jei neturi – gimimo data arba socialinio draudimo numeris), pajamų suma, draudimo laikotarpis, apdraustojo kategorija, asmens duomenys apie išeitinę išmoką arba išeitinę kompensaciją: draudėjo kodas, asmens kodas, mėnesių, už kuriuos apskaičiuota vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka, skaičius, profesijos kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių;
 • asmens duomenys apie iš Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biudžeto mokamas pensijas, šalpos išmokas, pašalpas ir kompensacijas (socialinio draudimo ir valstybines pensijas, ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir tėvystės išmokas, šalpos išmokas, nedarbo socialinio draudimo išmokas, vienkartines išmokas socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams, išmokas savarankiškai dirbantiems asmenims, nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam mirus, kitas išmokas): asmens kodas, išmokos rūšis, išmokos dydis,  priskaičiuota suma, išmokos skyrimo pradžia ir pabaiga, išmokos mokėjimo data;
 • duomenys apie draudėjus, kurių apdraustieji gavo išmokas iš Garantinio fondo (juridinio asmens kodas, pavadinimas, fizinio asmens kodas, išmokų pervedimo data, numeris, apdraustųjų skaičius, paskirtos išmokos suma);
 • mėnesiniai pranešimų duomenys apie draudimo pradžios ir pabaigos asmenų skaičių pas draudėjus pagal pateikimo priežastis. Duomenys apie draudimo pradžią teikiami pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią (1-SD) ir apie draudimo pabaigą pagal pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (2-SD) atleistų iš darbo (tarnybos)  asmenų skaičius pagal ekonomines veiklos rūšis, pagal atleidimo pagrindus;
 • duomenys apie apdraustuosius asmenis pagal draudėją. Teikiami bendri duomenys apie visų draudėjo apdraustųjų draudžiamąjį laikotarpį pas draudėją, 1 metus ar trumpiau pas draudėją dirbančių apdraustųjų skaičių, jaunesnių nei 29 metų apdraustųjų skaičių pas draudėją, jaunų asmenų (apdraustųjų) iki 18 metų skaičius pas draudėją, skaičių draudėjo apdraustųjų, kurie draudėjo yra apdrausti pirmą kartą ir mažiau nei 2 metus, skaičių draudėjo apdraustųjų, kurių draudžiamosios pajamos pas tą draudėją yra lygios minimaliai mėnesio algai arba mažesnės už ją, skaičius draudėjo apdraustųjų, kurių draudžiamosios pajamos mažesnės už minimalią mėnesio algą, apdraustųjų skaičių pagal darbo sutarčių rūšis;
 • duomenys apie Valstybinio socialinio draudimo fondo, Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo ataskaitų rinkinius: Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaita (pajamų ir išlaidų, piniginių įplaukų ir išlaidų ataskaitos, pajamų ir išlaidų ataskaitos papildomos lentelės), konsoliduotoji finansinė ataskaita (turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos ir grynasis turtas, pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai); Garantinio fondo bei Ilgalaikio darbo išmokų fondo biudžeto vykdymo ir finansinės ataskaitos; suvestinė informacija apie išlaidas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo: išlaidos žalos atlyginimui, išmokoms (ligos, netekto darbingumo vienkartinei ir periodinėms kompensacijoms, vienkartinei ir periodinėms draudimo išmokoms apdraustajam mirus); suvestinė informacija apie išlaidas iš Garantinio fondo: Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų darbdavių darbuotojams negautoms priskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms sumoms, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, neviršijančioms 6 mėnesinių algų dydžio; mokesčiams, nurodytiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje (išskyrus gyventojų pajamų mokestį), kurie skaičiuojami nuo darbuotojams priskaičiuotų sumų; kredito pervedimams dėl išmokų iš Garantinio fondo pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikoje ar kitose valstybėse narėse įregistruotose kredito įstaigose; Garantinio fondo administravimo išlaidoms apmokėti; subsidijoms darbo užmokesčiui ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims; suvestinė informacija apie išlaidas iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo; duomenys apie privalomojo sveikatos draudimo fondo įmokas (privalomojo sveikatos draudimo įmokos pagal rūšis (draudėjų, apdraustųjų, savarankiškai dirbančių, baudos ir delspinigiai, sveikatos draudimo įmokos iš socialinio draudimo pašalpų).

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ ADMINISTRAVIMO IR PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO INFORMACINĖ SISTEMA (NORIS)

Duomenų apimtis: duomenys apie 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektus, pagal kuriuos negalima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti konkrečių fizinių asmenų tapatybės.

RESPUBLIKOS CIVILINIŲ ORLAIVIŲ REGISTRAS

Duomenų apimtis: orlaivio identifikavimo kodas, tipas, nacionalinis ir registravimo ženklai, serijos numeris, pagaminimo metai, maksimali pakilimo masė, kategorijos pavadinimas, orlaivio rūšis, gamintojas, įregistravimo/išregistravimo/duomenų keitimo data, orlaivio savininko ir naudotojo duomenys: jei fizinis asmuo – asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, jei juridinis asmuo – pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinės adresas.

Turite klausimų, susisiekite: