VDV DARBAI

TIKSLAS Siekiant įgyvendinti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos tikslus ir funkcijas numatytus SAD nuostatuose, analizuojant darbo santykių būklę Lietuvoje, rengiant ir …

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TIKSLAS Transporto sektoriaus politikos priemonių poveikio išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimui vertinimas. Duomenys bus naudojami rengiant Nacionalinę šiltnamio efektą sukeliančių dujų …

TIKSLAS Duomenys bus naudojami Valstybės kontrolės atliekamų valstybės fiskalinių duomenų stebėsenai, analizei ir prognozavimui, vykdant Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme numatytas funkcijas. …

TIKSLAS Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) siekia įvertinti dabartinę elektroninių ryšių infrastruktūros ir pajėgumo situaciją, identifikuoti vietas, kurioms reikalingos tolesnės investicijos, …

TIKSLAS Kaupti, sisteminti informaciją ir kitus duomenis reikalingus Valstybės mobilizacinių galimybių katalogui sudaryti, apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų materialinius bei …

TIKSLAS Vykdyti kelių saugumo auditorių (toliau – auditoriai) veiklos priežiūrą taip, kaip tai numatyta LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – …

TIKSLAS Analizuoti duomenis, siekiant nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos Tinklų ir informacinių sistemų saugumo direktyvos (TIS2, angl. Network and Information Security Directive) subjektų …

TIKSLAS Švietimo kokybės stebėsenos plėtra. Mokyklų naudojamų el. dienynų duomenų gavimas, integracija (asmens, klasės / grupės, įstaigos, teritorijos ir kt. lygiu) su duomenimis, …

TIKSLAS Sukurti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo modelį (rodiklių švieslentę), skirtą įvertinti visuomenės sveikatos tarnybų, pirminės sveikatos priežiūros centrų ir ligoninių teikiamų …

TIKSLAS Asmenų, turinčių įsiskolinimų, socialinės padėties analizė. Siekiama peržiūrėti, iš kokių skolininko pajamų, įvertinus jų rūšį ir dydį, siekiant didesnio išieškojimo efektyvumo, …

TIKSLAS Nuosekli migracijos procesų stebėsena ir vertinimas, tikslios ir kokybiškos informacijos apie migracijos politikos krypčių įgyvendinimą ir migracijos apimties analizė prisideda prie …

HIGIENOS INSTITUTAS

TIKSLAS Pagrindinis tikslas – užtikrinti ES Reglamento dėl sveikatos priežiūros įstaigų, sveikatos priežiūros srities žmogiškųjų išteklių ir naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis statistikos …

TIKSLAS Duomenų poreikis reikalingas siekiant įgyvendinti duomenimis grįstą farmacijos politikos formavimą. Konkrečių duomenų trūkumas, kai nežinoma, kokia apimtimi gyventojai įsigyja kompensuojamuosius vaistinius …

TIKSLAS 2021–2030 metų nacionalinis pažangos planas (toliau – Planas) rengiamas siekiant nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinančius pažangą socialinėje, ekonominėje, …

TIKSLAS Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija kartu su Policijos departamentu yra parengusi teisės aktų projektų paketą eismo saugumo situacijai gerinti ir reikalinga …

TIKSLAS Parengti gripo ir COVID-19 skiepijimo aprėpčių švieslentę, kurioje būtų gyventojams prieinama informacija apie skiepijimo aprėptis šiomis vakcinomis apskrityse, savivaldybėse, asmens sveikatos …

TIKSLAS Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenų analitinės aplinkos sukūrimas ir šios aplinkos techninio funkcionalumo palaikymas. Susisiekimo ministerija duomenų pagrindu atlieka analizes, ataskaitas, …

HIGIENOS INSTITUTAS

TIKSLAS Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos stebėsena su savižudybės grėsme susijusiais aspektais, apimant paciento kelią, teikiamas paslaugas …

TIKSLAS VMI mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) nustatytų rizikų atvaizdavimas / duomenų rinkinių perkėlimas iš VMI audito informacinės sistemos Rizikos analizės ir atrankos …

TIKSLAS LEA, bendradarbiaudama su JAV Nacionaline atsinaujinančios energetikos laboratorija (toliau – NREL) prie JAV Energetikos departamento, rengia Lietuvos energetikos sistemos modeliavimo studiją …

TIKSLAS Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos informacinės sistemos (AADIS) funkcionalumui Valstybės duomenų valdymo platformoje realizuoti, siekiant automatizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros ir kontrolės mechanizmą ir nustatyti …

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TIKSLAS Suteikti prieigą prie Valstybės duomenų valdymo platformos, susipažinimui su Valstybės duomenų valdymo platformos analitinės erdvės įrankiais tikslu, kad galėtų apsispręsti dėl Valstybės duomenų valdymo platformos naudojimo savo funkcijoms vykdyti pagal OSVDVĮ 21 …

TIKSLAS Siekiant turėti galimybę periodiškai vertinti eksporto tendencijas, sukurti sankcionuotų ir dvejopo naudojimo prekių eksporto stebėjimo įrankį. Švieslentėje bus atvaizduojami minėtų prekių …

TIKSLAS Perkelti statistinį ūkio subjektų registrą (SŪSR) į VDV IS. Modernizuoti ir automatizuoti SŪSR atnaujinimo procesus, standartizuoti klasifikatorius ir kategorijų rinkinius, papildyti …

TIKSLAS Perkelti statistinį ūkių registro į VDV IS. Patobulinti ir išplėsti statistinio ūkių registro panaudojimo galimybes, automatizuoti registro atnaujinimo procesus, statistinio ūkių …

TIKSLAS Sukurti aplikaciją, kuri palengvintų piniginės socialinės paramos pareiškėjų duomenų tikrinimą ir padidintų paraiškų pralaidumą, t. y. sumažintų paraiškų nagrinėjimo trukmę. DUOMENŲ …

TIKSLAS Mokesčių, socialinio draudimo įmokų ir socialinių išmokų sistemos Lietuvoje stiprinimas, siekiant sumažinti nelygybę ir skurdą bei skatinti ekonomikos augimą. DUOMENŲ ŠALTINIAI …

TIKSLAS Stebėti ir analizuoti trečiųjų šalių piliečių, neteisėtai kirtusių Lietuvos valstybės sieną su Baltarusija srautus, registruoti pasienio įvykius susijusius su trečiųjų šalių …

TIKSLAS Sukurti interaktyvų eilių pas gydytojus stebėjimo įrankį – švieslentę, stebėti eilių dinamiką ir identifikuoti problemas, stebėti taikomų poveikio priemonių efektyvumą, objektyviai …

TIKSLAS Pelno ir gyventojų pajamų mokesčių mikrosimuliacinio modeliavimo įrankiai mokestinės sistemos ir mokestinių pokyčių analizei ir prognozavimui. DUOMENŲ ŠALTINIAI VMI duomenys TURITE …

TIKSLAS Žmogiškųjų išteklių (ŽI) būklės ataskaitos rengimas ir ŽI prognozavimo sistemos atnaujinimas bei funkcionalumo palaikymas. Panaudojant ir integruojant valstybinių registrų ir informacinių …

TIKSLAS Europos žaliasis kursas yra politikos iniciatyvų rinkinys, kuriuo siekiama padėti ES vykdyti žaliąją pertvarką, o galutinis tikslas – iki 2050 m. …

TIKSLAS Siekiant įgyvendinti ES teisės aktų reikalavimus tarptautinės prekybos prekėmis statistikos srityje, gerinti statistinės informacijos kokybę bei naujai atsirandančius vartotojų poreikius ir …

TIKSLAS Atlikti grėsmių Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo interesams, įvykių, ypatingų įvykių, ekstremalių situacijų ir krizių stebėseną, vertinimą, modeliavimą ir informavimą apie šias …

TIKSLAS Vykdyti gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir kitų ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą. Uždavinys – analizuoti, stebėti bei vertinti …

TIKSLAS Siekiant pateikti išvadą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2366“, reikalinga atlikti analizę, …

TIKSLAS Įvertinant tai, kad dažnu atveju užsieniečiai, kurių teisių įgyvendinimą pagal savo nuostatus organizuoja VBĮ Pabėgėlių priėmimo centras, apsigyvena Centre ar  gauna prieglobstį Lietuvos …

VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪRA

TIKSLAS Parengti ataskaitą, kuria siekiama objektyviai apžvelgti ir įvertinti esamą Lietuvos viešojo sektoriaus subjektų sistemos (teisės aktais reglamentuotą veiklą vykdančių pavaldumo ir …

TIKSLAS TKA vykdydama Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 12 dalies 1, 3 punktuose pavestas funkcijas bei įgyvendindama 2008 …

TIKSLAS LR FM įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų Veiksmų programos finansuojamą projektą  Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0040 „Strateginio valdymo sistemos tobulinimas“, kurio metu kuriama ir diegiama Strateginio valdymo …

TIKSLAS Siekiama sukurti ir išlaikyti kompleksinę savivaldybių rodiklių analitinę priemonę, kuri padėtų visapusiškai įvertinti ir palyginti savivaldybių finansinę padėtį (pajamas ir išlaidas), …

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

TIKSLAS Administruoti LKT teikiamas paraiškas, analizuoti jų duomenis DUOMENŲ ŠALTINIAI Lietuvos kultūros tarybos informacinė sistema (LKTIS), LKTIS posistemis – Kultūros ir meno projektų …

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

TIKSLAS Analizuoti kultūros ir meno procesus, darančius įtaką kultūros politika DUOMENŲ ŠALTINIAI Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema …

TIKSLAS Lietuvos darbo rinkos stebėsena ir analizė. Siekiama stebėti darbo rinkos situaciją ir ją vertinti, t. y. vertinti darbo rinkos dalyvius (užimtuosius, …

TIKSLAS Analitinio duomenų rinkinio klimato krizei stebėti sukūrimas. Identifikuoti reikalingus duomenis, surinkti duomenis į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą (VDVIS) ir juos …

TIKSLAS Atverti ir paviešinti duomenis, surinktus ir pateiktus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vykdyto projekto „Tvarių miestų gairės“ metu. Duomenų pateikimas siejamas su …

TIKSLAS Sukurti automatizuotą įgyvendinant viešojo sektoriaus ir valstybiniuose audituose pateiktas rekomendacijas naudojamų rodiklių žemėlapį, skirtą viešojo sektoriaus rizikų ir auditų rekomendacijų paskatintiems …

TIKSLAS Smėliadėžė kuriama turint tikslą valstybės duomenų teikėjui suteikti prieigą prie jo teikiamų duomenų. DUOMENŲ ŠALTINIAI Apskaitos sistemos (fizinių ir juridinių asmenų …

TIKSLAS Nacionalinė švietimo agentūra atlieka švietimo problemos analizę (leidiniui), kokie mokiniai, įgiję pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, renkasi profesinį mokymą. Bus analizuojamos pasirinkto …

VIEŠOJO VALDYMO AGENTŪRA

TIKSLAS Viešojo valdymo agentūra (VVA), kurios viena iš funkcijų – valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas, dalyvauja 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos …

TIKSLAS Atlikti analizes, skirtas investicijų pritraukimo, investicinės aplinkos gerinimo bei talentų iš užsienio pritraukimo veikloms vykdyti. Naudojantis smėlio dėže būtų atliekamos atskirų …

TIKSLAS Siekiant užtikrinti Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo stebėsenai vykdyti reikalingų statistinių rodiklių rengimą ir sklaidą, rengti ir …

TURITE KLAUSIMŲ?

PASIKALBĖKIME

+ 370 689 76 725

PARAŠYKITE