Atviri duomenys

Centralizuotas ir automatizuotas skirtingose institucijų sistemose kaupiamų duomenų atvėrimas per VDV IS.

Duomenų rinkinių sudarymo ir perdavimo į Lietuvos atvirų duomenų portalą naudojantis Valstybės duomenų valdysenos informacine sistema tvarkos aprašas

Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos duomenų teikimo būdai

 1. Duomenys apie tyčinius bankrotus
  Įmonių sąrašas, kurioms bankrotas pripažintas tyčiniu (duomenys apie įmonę, procedūrų datos)
 2. Įmonių bankroto ataskaitų duomenys
  Įmonių bankroto ataskaitų duomenys
 3. Įmonių restruktūrizavimo ataskaitų duomenys
  Procedūrų ir finansiniai duomenys apie restruktūrizavimo precesus (duomenys apie įmonę, procedūrų datos, turtas, kreditorių reikalavimai, darbuotojų skaičius)
 1. Meteorologijos stočių duomenys
  Meteorologijos stočių tinklo žemėlapio duomenys 
 2. Hidrologijos stočių duomenys
  Hidrologijos stočių tinklo žemėlapio duomenys
 1. COVID-19 duomenys
  COVID-19 atvirų duomenų rinkiniai
 2. Metinių namų ūkių biudžeto statistinis tyrimas
  Metinis namų ūkių biudžeto statistinis tyrimas
 3. Darbo užmokesčio struktūros statistinis tyrimas 
  Kas 4 metus atliekamas darbo užmokesčio struktūros statistinis tyrimas
 4. Gyventojų sveikatos statistinis tyrimas
  Kas 5 metus atliekamas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas
 5. Suaugusiųjų švietimo statistinis tyrimas
  Kas 5 metus atliekamas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas
 6. Žemės ūkio surašymų duomenys
  Pateikiami apskričių, gyvenamųjų vietovių, savivaldybių, seniūnijų taškiniai geoerdviniai duomenys, remiantis Lietuvos Respublikos 2010 m. visuotiniu žemės ūkio surašymu. Surašymas vykdomas kas 10 metų.
 7. Gyventojų ir būstų surašymai
  Pateikiami Lietuvos Respublikos 2011, 2021 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatų geoerdviniai duomenys bei 2020 m. atlikto bandomojo gyventojų surašymo rezultatai.
 8. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.)
  Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos (EUROSTAT) paruoštą klasifikatorių.
 9. Institucinių sektorių ir subsektorių klasifikatorius (ESA/2010)
  Pateikiama informacija apie institucinių vienetų grupavimą į institucinius sektorius ir subsektorius.
 10. Veikiantys ūkio subjektai
  Pateikiama informacija apie veikiančius ūkio subjektus. Veikiančių ūkio subjektų skaičius nustatomas kartą per metus – sausio 1 d.
 11. Juridinių asmenų ekonominės veiklos rūšys ir instituciniai sektoriai
  Atviri duomenys apie visus juridinių asmenų registre (VĮ Registrų centras) įregistruotus, vykdančius ekonominę veiklą ir jos nevykdančius, turinčius ir neturinčius darbuotojų ir (arba) pajamų juridinius asmenis. Taip pat ir apie išregistruotus juridinius asmenis su jiems jų išregistravimo metu nustatyta informacija Statistinio ūkio subjektų registre.
 1. Sveikatos priežiūros įstaigų licencijų duomenys
  Duomenys apie licencijas, suteikiančias teisę juridiniams asmenims verstis sveikatos priežiūros veikla ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas licencijoje nurodytais veiklos adresais
 1. Žemėlapių nomenklatūrinių lapų tinkleliai
  Erdvinių duomenų rinkinys, kuriame pateikiami įvairių mastelių nomenklatūrinių lapų tinkleliai, sudaryti skirtingose koordinačių sistemose
 1. Gyventojų pajamų mokestis
  Atviri duomenys apie pateiktų metinių pajamų deklaracijų gyventojų pajamų mokesčio sumas pagal požymius
 2. Gyventojų patirtos išlaidos
  Atviri duomenys iš juridinių asmenų pateiktos informacijos apie gyventojų patirtas įmokas ir gyventojų deklaruotas išlaidas, kuriomis gali būti mažinamos gyventojų apmokestinimas
 3. Gyventojų pajamos
  Duomenys apie gyventojų deklaruotas pajamas pagal rūšis šalies miestuose, savivaldybėse ir apskrityse
 4. PVM deklaracijų duomenys
  PVM deklaracijų (forma FR0600) duomenys, agreguoti pagal ekonominės veiklos skyrius
 5. Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams vertės
  Prekių tiekimo ir paslaugų teikimo kitų ES šalių PVM mokėtojams ataskaitos (forma FR0564) duomenys, agreguoti pagal ekonominės veiklos skyrius
 6. Nekilnojamo turto mokesčio duomenys
  Nekilnojamojo turto mokesčio duomenys (pagal apskritis ir savivaldybes) apie deklaruotas apskaičiuotas mokesčio sumas bei taikomas deklaruotas mokesčio lengvatos sumas už mokestinį laikotarpį (metus)
 7. Žemės mokestis
  Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijų duomenys (pagal savivaldybes) apie apskaičiuotas mokesčio sumas, pritaikytas lengvatas, apmokestinamus plotus. Mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai.

Informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus
Pateikiama informacija apie Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus (pavadinimas, registracijos Nr., registracijos galiojimo data, veikliosios medžiagos, klasifikavimas, ženklinimas, naudojimo reglamentas, patvirtinta etiketė, direktoriaus įsakymas, kuriuo registruota/keista registracija augalų apsaugos produktas)

Turite klausimų, susisiekite: